Oznámení

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

AGRO BYSTŘICE a.s., 507 23 Bystřice,
kterou zastupuje Ing. Vladimír Dubec, Jilemnického 2218, 530 02 Pardubice

(dále jen „žadatel“) dne 11.07.2022 podala žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Chyjice – Novostavba výkrmny býků v areálu ŽV a RV
Chyjice

na pozemcích st. p. 135/4, 135/3, parc. č. 1237, 1239, 1348, 1221, 761/1, 526/1 v katastrálním území
Chyjice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 30/11 – o výměře 151 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:
1. Nabídková cena